Sct. Georgs Gårdens Børnehave Borup

Husk at give personalet besked hvis f.eks. Jeres barn har sovet dårligt, bliver hentet på et andet tidspunkt end normalt eller bliver hentet af andre end jer selv.

Der er ikke andre end jer forældre, der får lov til at tage barnet med hjem, med mindre vi har fået besked om, at en anden henter og "hvis muligt" har været præsenteret for personen, så vi ved, at det er den rigtige, der får barnet med hjem. Dette er for alles sikkerhed.

For at vi kan planlægge aktiviteter, tage på ture osv. er det en god ide at aflevere barnet inden kl. 9.30. Er I en dag kommet lidt sent op eller har lyst til at tage det roligt og hygge med morgenmaden, så ring og fortæl os at I kommer lidt senere, så vi kan orientere en anden stue om, at I evt. kommer senere.

Vigtig om forsikring.
Sct. Georg Gårdens Børnehave har ingen kollektiv ansvar- og ulykkesforsikring. Det er forældrenes eget ansvar, at forsikre deres børn i forhold til ansvar og ulykker.

 

Her kan I se vores overvejelser omkring børnenes sikkerhed når de er i vores børnehave:

 

Download: Børnesikkerhedsplan (pdf - 52 kb)

Socialt ansvar
Sct. Georgs Gårdens Børnehave er en selvejende institution, med tilknytning til Sct. Georgs Gilderne i Køge, som er forankret i spejderbevægelsen.

 

Børnehavens ledelse og bestyrelse har et overordnet ønske om aktivt at påtage sig et socialt samfundsanvar. Derfor modtager børnehaven gerne mennesker, som af forskellige årsager er udenfor arbejdsmarkedet. Det er Ledelsens og bestyrelsens ambition aktivt at bidrage til, at mennesker udenfor arbejdsmarkedet får mulighed for at oparbejde kvalitativ joberfarring, således de opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

 

Børnehaven deltager aktivt i, at hjælpe de mennesker som er tilknyttet børnehaven gennem jobcentre. Dette betyder konkret, at ledelsen superviserer og giver vejledning, som kan bruges fremadrettet for det enkelte person. Det er ledelsens målsætning at støtte og kompetenceudvikle alle mennesker, som gennem det offentlige system vil få en tilknytning til vores arbejdsplads. Med personer som har en længerevarende tilknytning ( over 1 mdr. ) til børnehaven, vil der være enten mundtlige eller skriftlige handleplaner med den enkelte person, med udgangspunkt i deres kompetencer og udviklingspotentiale. Ydermere vil der være kontakt med deres sagsbehandler på jobcenteret. Det er vigtigt for os at være en del af en reel udvikling for den enkelte.

 

Ledelsen og bestyrelsen er af den opfattelse, at det er et nødvendigt ansvar som en socialt forankret virksomhed, at påtage sig et medansvar overfor de i samfundet, der står udenfor arbejdsmarkedet.

 

Thomas Nielsen

Leder 

 

 • Kl. 06.00 åbner Børnehaven og vi har morgenmad i fællesrummet.
 • Kl. 06.00 – 09.00 har børnene også mulighed for at spise lidt fra deres madpakke i fællesrummet.
 • Kl. 08.00 åbner stuerne – men I må stadig godt aflevere jeres barn i fællesrummet.
 • Kl. 09.30 Aktiviteterne starter.
 • Kl. 11.00 Frokost på stuerne.
 • Kl. 12.00 Alle børn er på legepladsen – hver dag. De børn som har brug for at sove til middag har mulighed for, at få sig en lille lur.
 • Kl. 14.00 Frugtcafe på stuerne eller i fællesrummet.
 • Kl. 16.00 ca. børnene samles på en stue.

Og dog: Med så mange børn og voksne samlet på et sted er der aldrig to dage som er ens, hvorfor ovenstående kun er retningsgivende.

 

 

For os er det gode børneliv knyttet op på vores værdigrundlæg. Vi vil sikre os, at alle børn får en god tid hos os med gode oplevelser som indebærer tryghed, nærvær, fællesskab, læring og udvikling.

 • Børnene skal møde nærværende og imødekommende voksne.

Det betyder:

 • Alle børn bliver set og hørt og de voksne er til stede og er engageret sammen med børnene.
 • At vi skaber rammerne i en institution, der giver plads, rum og ro til børnenes udvikling og læring i tæt samspil med nærværende voksne.

Derfor vil vi:

 • Arbejde i mindre grupper.
 • Være bevidst om vores placering i forhold til børnene.
 • Sikre os, at alle børn får en positiv kontakt og en god relation til de andre børn og voksne.

 

 • Vi skal som voksne have den anerkende tilgang til børnene.

Det betyder:

 • Se og forstå det enkelte barns behov og forskelligheder, samt se muligheder sammen med børnene frem for begrænsninger.

Derfor vil vi:

 • Møde barnet i dets nærmeste udviklingszone.
 • I stedet for at sige: ” Jeg vil ikke have du kravler op på bordet” – siger vi: ”Jeg vil gerne have du kravler ned fra bordet” – meningen er den samme.
 • Have mere af; ” Du må gerne” mindre; ”Du må ikke”. Mindre nej – mere ja.
 • Når vi siger nej til barnet – sætter vi noget andet i stedet.

 

 • Gode læringsmiljøer.

Det betyder:

 • Skabe de bedste betingelser for børnenes læring og udvikling.
 • Styrke og udvikle børnenes relationer til andre og verden. Styrke og udvikle deres sproglige kompetencer samt fremme deres sanselige og kropslige læreprocesser.
 • At børnehaven skal være til så lidt belastning for miljøet som muligt. Vi skal alle i fællesskab bevidstgøres om natur og miljø.

Derfor vil vi:

 • Skabe rammerne i Børnehaven, der giver plads, rum og ro til børnenes udvikling og læring i tæt samspil med nærværende voksne.
 • Arbejde med planlagte aktiviteter – temaer som strækker sig over 2 mdr. Nogle gange er alle børn med, andre gange er vi i mindre grupper, hvor vi sammensætter børnene alt efter relationer og læringsmuligheder.
 • Lave flere fælles projekter på tværs af stuerne.

 

 

 

 

I sommeren 2015 fik Børnehaven

Friluftsrådets Grønne Spirer Flag og Diplom.

Det betyder at vi har en aktiv grøn profil, hvor naturen er et omdrejningspunkt for mange af vores aktiviteter.

Når man, som os, har det Grønne Flag forpligter Børnehaven sig til, at have en grøn handleplan og gennemføre natur/miljø projekter. Ligeledes skal personalet deltage i Spirerkurset som er tilknyttet Friluftsrådet.

Vores intentioner for det pædagogiske arbejde i forhold til den grønne profil er:

 • At børnene bevidstgøres i at passe på naturen og de dyr der lever i og af naturen.
 • At børnene får en forståelse for nyttedyr, vilde dyr og kæledyr.
 • At børnene får mulighed for at dyrke grønsager/frugt som de så laver mad eller saft ud af.
 • At børnene bevidstgøres om hvilke muligheder naturen giver i forhold til leg og andre udfordringer – samtidig med man passer på naturen.

Vi bruger derfor naturen – skov, strand, søer. Vi har vores egen urtehave og frugtbuske/træer som børnene dyrker. Vi laver mad over bål og gerne med ting som vi selv har sået og høstet. Og vi er flittig bruger af Naturskolen i Borup.

 

 

Under opbygning

En vigtig del i af barnets liv i Børnehaven er samarbejdet mellem forældre og personale. Basale følelser som tillid, tryghed og tiltro til personalet skal være til stede hos jer forældre, for at barnet kan nære samme følelser. Vi forsøger, at tydeliggøre vore pædagogiske grundholdninger, dels gennem hjemmesiden, velkomstpjece, nyhedsbreve, dokumentation, dels gennem den daglige snak og på vores forældremøder.

Børnehaven er først og fremmest børnenes hus; det er dem der skal fylde huset og forældrene kan støtte op om dette ved at træde ind i de rammer huset giver. Vi ønsker I forældre skal føle jer velkomne i huset og at I lærer både personalet, andre forældre og børn at kende. Det er vigtigt for børnene, at de føler sig set af deres legekammeraters forældre og vi ønsker at forældre både får øje for eget barn, når I er i Børnehaven, men også for de andre.

For os er det vigtigt at I føler jer ”hjemme” i huset – således, at I har et deltagende perspektiv i Børnehaven; som værende en del af et fællesskab med alle der færdes i huset og deltage aktiv i det liv, der er en stor og vigtig del af det enkelte barns verden.

Den daglige kontakt.
Vi bestræber os på at fortælle et par ord om dagens hændelser, når I henter jeres barn. Til tider har vi travlt og måske kan det være svært, at finde en personale der har tid til at tale. Nogle dage må man vente lidt med at afbryde, andre dage må man opgive og så vende tilbage til næste dag. Vores fokus er på børnene, men vi ved også, at det er vigtigt, at I som forældre får et par ord med hjem.

Hver stue har en opslagstavle, hvor der hænger billeder/historier af forskellige aktiviteter og særlige beskeder på stuen.

Forældresamtaler.
For at skabe de bedste betingelser for jeres barn, er det vigtigt, at vi har en god kontakt med hinanden.

Der findes ingen, som kender jeres barn bedre end jer som forældre, dvs. at I som forældre har ekspertviden om jeres barn, hvor vi, som professionelle, har en generel viden om børns udvikling. Derfor har vi som pædagogisk personale og I som forældre al mulig grund til at hjælpe hinanden, for at jeres barn kan få det så godt som muligt, i de timer barnet er her.

Når jeres barn starter i Børnehaven vil den første samtale være en velkomstsamtale. Her bliver I vist rundt i huset og vi vil tale med jer om jeres og vores forventninger, særlige hensyn, indkøring ol.

Når jeres barn har været i Børnehaven i over tre måneder tilbyder vi en forældresamtale. Samtalen tager afsæt i hvordan barnets trivsel og udvikling har været siden det startede i Børnehaven samt hvordan I som forældre trives i Børnehaven.

Når jeres barn skal i storgruppen (det sidste år i børnehaven – inden skolestart) tilbydes I en overleveringssamtale. Hvor vi sammen med jer har fokus på, hvilke indsatsområder omkring jeres barn, vi sammen skal arbejde med.

Inden jeres barn skal starte i skole tilbyder vi også en forældresamtale, med henblik på at snakke om skoleparathed. Vi taler om barnets trivsel generelt, de sociale færdigheder og om barnet er skoleparat.

Til alle vores samtaler er vi ved at udarbejde samtaleark, hvor I skal forberede jeres tanker omkring jeres barn – hvordan ser I jeres barn. Samtaleark som skal være med til at gøre samtalen mere som en dialog og et partnerskab.

Skulle der opstå ting, I ikke helt forstår eller, som vi måske ikke har fået formidlet godt nok, er det vigtigt at I henvender jer til os. Det kan være små og store ting – enten tager vi en snak her og nu eller også aftaler vi et møde.

Ud over disse samtaler, er I altid velkommen til, at bede om en samtale med stuens personale.  Personalet vil ligeledes, bede jer om en samtale, hvis de finder det nødvendigt. 

Forældremøde.
Vi afholder et forældremøde om foråret – hvor vi har valg til bestyrelserne. Desuden kan vi have et fælles tema i huset. Og stuerne inviterer til dialog omkring hverdagen på stuen.

Forældreaktiviteter.
For at alle – både børn, personale og ikke mindst forældre – kan lære hinanden bedre at kende, opfordrer vi jer at deltage i vores forskellige arrangementer. Det giver samtidig jeres barn følelsen af, at være en del af et fællesskab i Børnehaven; ” Jahh – vi skal være med til….”

Vi har aktiviteter som både er arrangeret af Børnehaven med forældrebestyrelsen samt aktiviteter arrangeret af forældrebestyrelsen alene – uden for Børnehavens åbningstid. Se under fanen kalender.

 

 

Du kan følge os på facebook. 

Facebook/Sct-Georgs-Gårdens-Borup

Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Rønnevej 21

4140 Borup

Telefon: 57 52 63 49

E-mail: annette.adamsen@koege.dk

 

Brug Rejseplanen for at finde vej til os med offentlige transportmidler

Brug "Rutevejledning" på kortet for at finde vej i bil eller på cykel

 

Kære forældre.

Efteråret er kommet – med de flotte farver og regn og blæst - en årstid med masser af hygge og varme.

 

Hvad arbejder vi med for tiden:

Vi har de sidste 2 måneder arbejdet med læreplanstemaet ”krop og bevægelse” – og som I har kunne følge med på Face Book har vi arbejdet med både finmotorikken og grovmotorikken. I den kommende tid skal vi have evalueret forløbet – hvilket I vil få mere information omkring.

De næste 2 måneder arbejder vi med læreplanstemaet ”Kulturelle udtryksformer og værdier”

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egen kulturelle baggrund – for os er det vigtigt, at kende det enkelte barns kulturelle baggrund og geografiske tilhørsforhold. Det er vigtigt at have indsigt i denne del og være nysgerrig og åben, da vi dermed bedre lærer hinanden at kende og desuden styrker fællesskabet. Vi skal have respekt for hinandens forskelligheder og se forskelligheden som en ressource.

Det er vigtigt for barnets udvikling, at det lærer om vores fælles forståelse af normer og acceptable handlemåder – viden som udvikler større tolerance over for sin egen og andres baggrund.

For at give barnet en viden om hvilke værdier der vægtes i vores samfund, har vi valgt at have fokus på de traditioner i forbindelse med vores højtider. Ud over dem har vi tradition for en årlig sommer og julefest, fastelavn.

Mødet med andre menneskers udtryk og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af børnenes kulturelle udtryksformer. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder.

 

Forældrefyraftensmødet:

Vi havde et forældrefyraftensmøde i september – vi synes det var rigtig spændende, at høre jeres bud på – hvordan vi kan udvikle Børnehaven således, at vi kan få tilgang af flere børn – et referat af mødet er længere nede på siden.

 

Frugten:

Vi oplever til tider, at der ikke er det antal frugt, som svarer til det antal børn, der er til stede den dag. Derfor vil vi bede jer om, at huske frugt hver dag – et stk. frugt eller en grøntsag – og ikke popcorn eller kiks.

 

Skift i årstiden - andet tøj og sluk bilens motor.

Efteråret er begyndt at vise sig fra den våde og blæsende side. I den forbindelse vil vi bede jer om, at få kigget på jeres børns garderober og tøjkasser - er der ekstra tøj som passer, er der regntøj og gummistøvler, er der en jakke, flyverdragt og et par gode sko/støvler - for jeres børns skyld vil det være godt med en udskiftning af sommertøjet. Efteråret betyder også kulde – hvorfor det er fristende for jer, at lade jeres bil køre i tomgang mens I er inde i Børnehaven – enten for at aflevere eller for at hente. I Køge kommune har man i 2010 vedtaget, at bilen ikke må stå i tomgang mere end 1 minut- derfor vil vi bede jer om at slukke bilens motor for, at mindske forureningen omkring jeres børn mest mulig. (”Tomgang Køge Kommune”).

 

Datoer som I skal huske i den kommende tid:

I den kommende periode er der nogle datoer som I skal være opmærksomme på.

Fotografering: Gruppebillede torsdag d. 2.11.2017. Portrætfoto lørdag d. 11.11.2017 – tilmelding på døren ved køkkenet. Forældre og institutionsbestyrelsesmøde: Onsdag d.15.11. 2017 – hvis I har ønsker som vi skal behandle – kan I enten aflevere det i den røde postkasse i køkkenet eller aflevere det til Annette.

Julefest: Julefest for hele huset d. 1-12.2017 fra kl. 15 – 17. Igen i år holdes arrangementet udendørs – indbydelse kommer snarest.

 

Med venlig hilsen Personalet i Børnehaven.

 

Referat fra fyraftensmødet d. 2 oktober kl. 18:30 – 20:00.

 

Velkommen ved Annette.

Annette fortalte lidt om sig selv – uddannet som socialpædagog i 1985 – arbejdet med sårbare børn, unge og deres forældre indtil 2005, hvor hun blev leder af en stor 0-6 års institution – har siden været i en anden 0-6 års institution inden hun kom her til Børnehaven.

Annette oplever nogle dejlige børn – nysgerrige, robuste på mange områder – omsorg, gode til at lytte og bede om hjælp, selvstændige – Børnene føler sig set og hørt og har på den måde en god fornemmelse for hvem de er og hvad kan de? Børnene bliver mødt af engagerede voksne – som er nærværende og som taler med børnene – de tager deres job alvorligt og brænder for deres arbejde – har lyst til at blive forstyrret.

Annette fortalte om den pædagogiske udvikling som vi på sigt vil arbejde med – her er nogle af temaerne.

 • Arbejde med vores værdier.
 • Inklusion.
 • Vores pædagogiske profil.
 • Pædagogiske aktiviteter.
 • Det gode og udviklende forældresamarbejde/forældrepartnerskab.
 • Rum og læring – brugen af de fysiske rammer.
 • Overgange – hjem – børnehave – SFO/skole 

Ovenstående temaer vil også have indflydelse på Jer som forældre – I vil blive draget ind i nogle af temaerne.

Lige nu har vi dog først og fremmest fokus på de udfordringer vi har omkring det faldende børnetal

 

Udfordringerne omkring det faldende børnetal.

 • Fremtiden – hvad betyder det? – økonomiske og personalemæssige konsekvenser – en prognose som har været kendt i det sidste år.
 • Hvilke tiltag er blevet gjort? – vi har fået mulighed for at modtage småbørn (fra 2 år) vi har dog ikke fået tilgang af børn i den alder – hvilket vi dog skal arbejde videre med.
 • På sigt vil det nye tiltag være, at søge om en vuggestuegruppe – ansøgning er endnu ikke sendt.

Derfor har vi brug for Jeres hjælp – Jeres tanker og ideer – ud i dialoggrupper – håber I har lyst til at bidrage med Jeres tanker.

Alle forældrene blev delt op i små grupper – hvor de skulle gå på besøg ved forskellige borde, hvor der på det enkelte bord lå et spørgsmål – som de enkelte grupper skulle være i dialog omkring og komme med nye tanker og ideer til at få børnetallet til at vokse. Jeres tanker blev samlet ind og brugt i en stor tænketank.

 

Dernæst tog Bestyrelsesformanden, Stina Andersen, over – for Yes – vi har brug for dig i forældrebestyrelsen – Stine fortalte lidt om bestyrelsesarbejdet og hvilke muligheder der lå for at få indflydelse på vores børns dagligdag i Børnehaven, hvis man havde lyst og energi til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Følgende forældre meldte sig:

Josefinas mor: Nadia – Sommerfuglene.

Isabellas far: Bjarne – Sommerfuglene.

Emmas mor: Camilla – Sommerfuglene.

 

Stort tillykke til dem og så glæder vi os til det fremtidige arbejde.

Vi kom til at snakke om vores kostpolitik – en politik, som vi skal have arbejdet med i den kommende bestyrelse – men ALLE forældre var enige om, at den FRUGT som I skal have med til eftermiddagen – skal være frugt eller grønsager og IKKE popcorn eller kiks m.m.

Annette sluttede aftenen af med tak for en spændende aften.

 

Referent: Annette Adamsen d. 23.10.17

Når jeres barn har fået plads i Børnehaven vil vi gerne invitere til en samtale – hvor vi har mulighed for at fortælle lidt om os, men også hvor I har mulighed for at fortælle lidt om jeres barn og familie. Det er vigtigt at vi får informationer om barnet, således at vi kan lære det at kende. Ligeledes er det vigtigt, at I forældre modtager oplysninger om huset, så I kan føle jer trygge ved at skulle overlade barnet i vore hænder.

Vi er på vej med en velkomstpjece (se under Pjecer), som vi forventer I har læst inden den første dag.

De første dage vil det være stuens personale der følger barn og forældre. Generelt skal man regne med en tilvænningsperiode på omkring en uge. De(n) første dag(e) er man på besøg hernede om formiddagen, de næste dage prøver man måske at være alene et stykke længere tid alene. Dette er meget generelt – børnene er heldigvis ikke ens – og nogen gange går det anderledes.

Børnene lærer snart alle voksne og børn i huset at kende. Ofte sker det at både børn og forældre, jo bedre man lærer hinanden at kende, bruger de forskellige kompetencer vi som personale har.

Når et barn starter sætter vi en seddel op ved indgangen – så alle ved, at der starter en ny og har mulighed for at byde velkommen.

Førstegangsforældre får nogle gange et kulturchok når de træder ind i daginstitutionsverdenen og skal vænne sig til en institutionskultur, som ofte er meget anderledes end ens hjemmekultur. Pludselig skal man som forældre og barn forholde sig til 50 andre børn, 50 forældrepar og 10 medarbejder. Forskellige livsholdninger og meninger mødes mere eller mindre tilfældigt i et fællesskab centret om små børns læring og udvikling. Vi håber, at med vores hjemmeside samt vores lille institution med stabile og nærværende voksne og skønne børn og deres forældre kan være med til at skabe en god overgang fra hjem til Børnehave.

Under opbygning

 

Velkommen til Sct. Georg Gårdens hjemmeside.

Her på siden kan du finde information om Sct. Georg Gårdens Børnehave. For at finde rundt på siden skal du surfe ved hjælp af menuen.

Du vil kunne læse om vores pædagogiske retning. Du vil kunne gå på opdagelse i vore værdier, tanker og menneskesyn bag, samt vores metode til at organisere vores pædagogiske hverdag – læse og se en masse fra Børnehavens hverdag.

Sct. Georg Gårdens børnehave starter ved 2 år – du har derfor mulighed for, at melde dit barn ind i Børnehaven fra det er 2 år.

Børnehaven er normeret til 54 børn – en lille institution med nærværende og stabile voksne. Alle børn og voksne kender hinanden og børnene færdes trygt i hele børnehaven. Forældre og gæster siger ofte, at her er rart at være – Her er en rolig og god stemning, når man træder ind i børnehaven.

Vi har 3 grupper med ca. 18 børn på hver. To af grupperne er med børn fra 2 – 4 år og en gruppe for de største børn i børnehaven, men da børnegruppen hele tiden er i bevægelse kan grupperne variere i alder og antal børn. Vi lægger vægt på at huset fungerer som en helhed, vi er sammen på tværs af stuerne på legepladsen, på ture og ved aktiviteter i de forskellige aldersgrupper.

Børnehaven ligger i et villakvarter i Borups Nordlige del. Børnehaven blev indviet i 1968. Stuerne er indrettet med afskærmning og fleksibilitet, så det giver ro til lege og fordybelse samt mulighed for læring og udvikling. Alle stuerne har adgang til legepladsen – en dejlig stor legeplads som giver mulighed for at udfolde sig motorisk og udforske naturen på legepladsen – hoppe i vandpytter, finde dyr m.m.

Vi er certificeret som en friluftsinstitution gennem ”De grønne spirer” – naturen er et spændende redskab til at pirre nysgerrigheden, skabe en undersøgende tilgang, udfordre motorikken og sanserne, sikre en sundhed og styrke fællesskabet. Vi har en stor grøn have (foruden legepladsen), hvor vi dyrker grønsager og laver mad over bål.

Du vil sikkert med fordel kunne gå ind under ”Hvorfor eller hvorfor ikke Sct. Georg Gårdens Børnehave” – som en hurtig scanning til, om du får lyst til at læse mere om os.

Hvis du vil se vores institution og høre med os, er du velkommen til at ringe og aftale en tid.

Vi håber du får glæde af dette – du er velkommen til at kontakte os med ros og ris samt ideer via E-mail annette.adamsen@koege.dk eller på telefon 57 52 63 49.

 

I efteråret 2013 har personalet arbejdet med at finde ind til kernen af hvad vi ønsker vores Børnehave skal tilbyde. Forældrebestyrelsen har været inddraget og resultatet af arbejdet kan ses på dette link:

 

Download: Værdier, mission, vision (doc - 29 kb)

Annette Adamsen

Leder

37 timer/ugen

Pernille Rasmussen

Pædagog

32 timer/ugen

Sommerfuglestuen

Vibeke Soelberg

Pædagogmedhjælper

35 timer/ugen

Sommerfuglestuen

Maria Lousen

Pædagog

32 timer/ugen

Piratstuen

Dorit Filholm

Pædagogisk Grunduddannnelse

37 timer/ugen

Piratstuen

Emilie

Studerende i ½ års lønnet praktik 1. juni - 30. november 2017

32 timer/ugen

Primært Piratstuen

Lise Aagerup

Pædagog

37 timer/ugen

Stjernestuen

Christine Poulsen

Pædagog

30 timer/ugen

Stjernestuen

Michael

Flexjob

15 timer/ugen

Stjernestuen

Niels Johansen

20 timer/ugen

Have -og alt muligt mand